Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Norme vir Afrikaans - enkele riglyne by die gebruik van Afrikaans 5/u
  • Carstens WAM
  • ISBN: 9780627028144
  • eISBN: 9780627029769
  • ePub ISBN: N/A
  • 512 Pages | Published: 2011

Norme vir Afrikaans het oor jare al bewys gelewer dat dit 'n besonder effektiewe bron is vir gebruik in taalkundeklaskamers van tersiêre instellings en selfs in skole. Die boek is 'n praktiese naslaanbron wat as basis vir eie taalontwikkeling kan dien. In die aanpak word probeer om taalteorie en taalpraktyk te versoen. In die besonder fokus die boek op die "norme" wat 'n mens in gedagte moet hou by die praktiese gebruik van Afrikaans, o.m. die beginsels onderliggend aan hierdie norme, en dan ook die identifi sering van belangrike en nuttige bronne van taaladvies oor problematiese taalsake. Die doel van die boek is nie om streng "normatief" te probeer voorskryf nie, maar eerder om leiding te gee met die hantering van praktiese taalkwessies met as vertrekpunt gefundeerde taalteoretiese kennis oor die Afrikaanse taalkunde. Die boek is 'n omvattende en uiters bruikbare hulpmiddel vir sowel student as dosent en is die vrug van die outeur se jarelange ondervinding as taaldosent.

Die riglyne van die tiende uitgawe van die Afrikaanse Woordelys en Spelreëls (AWS) (2009) is ook volledig in hierdie uitgawe verreken.

Prof. W.A.M. Carstens is dosent in die Afrikaanse taalkunde in die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroomkampus). Hy is ook die outeur van 'n omvattende publikasie oor die tekslinguistiek Afrikaanse tekslinguistiek - 'n Inleiding (1997), as oud-Taalkommissielid was hy mede-outeur van die negende uitgawe van die AWS, en hy is mede-outeur van 'n publikasie oor Teksredaksie (2010) (saam met prof. Kris van de Poel van die Universiteit van Antwerpen in België).

Hoofstuk 1 Taalnorme: 'n algemene perspektief

Hoofstuk 2 Universele norme

Hoofstuk 3 Interne norme van Afrikaans: sintaksis en morfologie

Hoofstuk 4 Interne norm van Afrikaans: semantiek

Hoofstuk 5 Eksterne norm: die norm van spelling en interpunksie

Hoofstuk 6 Eksterne norm: die norm van die standaardtaal

Hoofstuk 7 Eksterne norm: die norm van taalsuiwerheid

Hoofstuk 8 Eksterne norm: die norm van styl

Hoofstuk 9 Eksterne norm: die norm van naslaanbronne en woordeboeke

Hoofstuk 10 Konvensies by die skryf van korrespondensiestukke in Afrikaans

All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.