Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Tussenstand - letterkundige opstelle
  • Van Coller HP
  • ISBN: 9780627027819
  • eISBN: 9780627029141
  • ePub ISBN: N/A
  • 176 Pages | Published: 2009

Wanneer 'n mens soms moedeloos raak oor die doelbewuste pogings om Afrikaans te ondermyn, en oor sy verlies aan status, vergeet 'n mens te gou van sy prestasies, sê H.P van Coller. Die Afrikaanse letterkunde van die afgelope jare het vir Afrikaans veel gegee om op trots te wees: eerlike besinning oor ons bestaan in hierdie land en hierdie wêreld, gekenmerk deur ongeëwenaarde verskeidenheid en diepgang. Hierdie bundel besinnings oor aspekte van die Afrikaanse literatuursisteem bestryk 'n hele spektrum: van die bestudering van enkeltekste tot die beskrywing van groter prosesse en stelsels soos kanonisering en die literêre veld. Hoewel daar dikwels 'n streng skeiding gemaak word tussen kritiek en literatuurwetenskap, is die uitgangspunt van hierdie publikasie dat dié twee aspekte mekaar nie onderling hoef uit te sluit nie: kritiek kán streef na wetenskaplikheid, en wetenskap is steeds 'n menslike onderneming. Een van die vertrekpunte in die verskillende hoofstukke is dat tekste altyd in kontekste ingebed is en dat betekenis nooit 'n statiese begrip is nie. Met die saambundeling van hierdie studies word 'n samehangende perspektief gegee op die Afrikaanse literatuur ná die aanvang van 'n nuwe politieke en demokratiese bedeling. Dit bied 'n verteenwoordigende beeld van die Afrikaanse literêre kritiek in 'n bepaalde tydvak. Met Tussenstand: letterkundige opstelle wil die outeur te kenne gee dat literatuur en die bestudering daarvan nie net 'n waardevolle onderneming is nie, maar ook 'n belangrike bydrae lewer tot die menslike bestaan. 

Inleidende opmerkings
1. Die jakkalsjagter: op jag na betekenis
2. Die Afrikaanse plaasroman as ideologiese refleksie van die politieke en sosiale werklikheid in Suid-Afrika
3. Tussen nostalgie en parodie: die Afrikaanse prosa in die jare negentig I
4. Tussen nostalgie en parodie: die Afrikaanse prosa in die jare negentig II
5. Prosakroniek: 1998-2000: skrywers op die tweesprong
6. Die waarheidskommissie in die Afrikaanse letterkunde: die Afrikaanse prosa in die jare negentig
7. Is Leroux 'n vergete skrywer?
8. Die gesprek tussen C.M. van den Heever se werk en enkele moderne Suid-Afrikaanse romans
9. N.P. van Wyk Louw as kanoniseerder I
10. N.P. van Wyk Louw as kanoniseerder II
11. Die saamstel van bloemlesings as kanoniserende strategie I
12. Die saamstel van bloemlesings as kanoniserende strategie II

All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.