Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Afrikaans - lewende taal van miljoene
  • Van Rensburg FIJ
  • ISBN: 9780627025792
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: N/A
  • 206 Pages | Published: 2004

Die behoefte aan 'n publikasie soos dié het voortgespruit uit 'n besef van die omvang van die inkrimping van Afrikaans se gebruiksfeer oor die afgelope dekade. Dis op sy duidelikste sigbaar op die openbare terrein: in die sfere van die onderwys, die uitsaaiwese, die reklamewese, die regswese, die navorsingssektor, die werkplek, maar nie minder nie op die private terrein, tot aan die alledaagse interpersoonlike gesprek. Die mooi taalriglyne van die Grondwet het geblyk niks minder te wees nie as blote letters op papier.

Dit is in omstandighede soos dié - die afskaling van 'n taal wat byvoorbeeld oor sewe dekades heen sy geskiktheid as amptelike taal bewys het - dat 'n selfrespekterende taalgemeenskap daartoe gedwing word om iets te doen wat hy nie graag doen nie, en dit is om sy bates op die tafel te sit, nie met die oog op 'n spog-orgie nie, maar om in alle nugterheid die aandag te vestig op wat 'n land kan verloor as so 'n afskaling gekondoneer of gedwee aanvaar word.

Wat in die bundel byeengebring is, is die werk van drie-en-twintig bydraers, elkeen 'n kenner op die terrein wat hy of sy vir hul rekening gehad het. Ten spyte van die uiteenlopendheid van sektore waarop hul ondersoeke gerig was, ontmoet almal in een kern: 'n korpus van waardes en insigte wat in Afrikaans tot stand gekom het en wat tot beskikking van die land as 'n geheel is. in die besonder geld dit taalgemeenskappe wat hierin 'n voorbeeld beskikbaar het van hoe 'n gemarginaliseerde taal deur sy gebruikersgemeenskap omskep kan word van 'n laefunksietaal tot 'n omvattende kultuurtaal, een wat te alle tye konkrete hulp kan verleen as dit verlang word.

Die projek wat in die boek sy neerslag gevind het, is aangevoor deur die Vrydaggroep, 'n landswye studiegroep wat hulle toelê op studies in verband met Afrikaans in sy veeltalige opset. Die redakteur, vroeër verbonde aan die RAU, was die projekleier.

Die titel van die publikasie is ontleen aan 'n hoofartikel in die London Times van 29 April 1994, twee dae na die aardverskuiwende verkiesing, onder die Afrikaanse opskrif "Reg vir die toekoms". Na Afrikaans is verwys as "lewende taal van miljoene". 

Die sêkrag van Afrikaans soos weerspieël in die Afrikaanse poësie

Die Afrikaanse teater

Die bou van literêre brûe tussen Afrikaans en die plaaslike Afrikatale

Wat die Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal aan die ander tale van Suid-Afrika en Afrika bied

Afrikaanssprekendes se bydrae tot die vestiging van veeltaligheid in die werkplek

Afrikaans en die Suid-Afrikaanse uitsaaiwese

Afrikaans en die problematiek van inheemse tale in die Afrika-onderwyskonteks

Die Afrikaanse kultuurstryd as gevolgde model vir die bevrydingsbewegings in Suid-Afrika

Afrikaans as persstem

Bydraes in Afrikaans tot die Suid-Afrikaanse onderwys en opvoedkundige denke

Afrikaans se bydrae tot die Suid-Afrikaanse regsdenke

Teologiese denke in Afrikaans

Afrikaans op die terrein van die natuurwetenskappe en tegniek

Afrikaans as reklametaal

Feite versus persepsies in verband met Afrikaans:

1. Die Soweto-onluste van 16 Junie 1976 en die gevolge daarvan vir Afrikaans

2. Het apartheid Afrikaanse universiteite geskep?

3. Afrikaans as Suid-Afrikaanse lingua franca

4. Raspejoratiewe in enkele Suid-Afrikaanse tale

5. Afrikaans en taalaktivisme

6. Die ononderhandelbare waardes van moedertaalonderrig

All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.