Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Praktiese wenke vir leerderdissipline
  • Oosthuizen IJ
  • ISBN: 9780627026461
  • eISBN: 9780627029325
  • ePub ISBN: N/A
  • 114 Pages | Published: 2006

Die onderwyslandskap in Suid-Afrika het oor die afgelope dekade ingrypend verander. Een van die stroomversnellings waarin die huidige onderwysbedeling hom bevind, is dié van leerderdissipline. Tradisionele beskouings en tradisionele dissiplineringsmetodes moes wyk voor die eise van die Grondwet se Handves van Regte.

Dié situasie verg verbeeldingryke ingryping. In die lig hiervan is 'n navorsingsprojek oor leerderdissipline deur die Fakulteit Opvoedingswetenskappe van die Noordwes Universiteit geloods, en inligting oor alternatiewe benaderings tot dissipline is oor 'n wye front bekom. Waar daar vroeër sterk op beloning en straf as dissiplinemaatreëls gefokus is, blyk dit uit hierdie navorsing dat aspekte soos mede-eienaarskap, wedersydse respek en medeverantwoordelikheid sleutels is tot die skep van 'n vrugbare nuwe leerwêreld gekenmerk deur orde en dissipline.

Die wenke in hierdie boek toon hoe elke skool op 'n kreatiewe manier te werk kan gaan om dreigende chaos in die klaskamer tot geleenthede te omskep.

HOOFSTUK 1: Inleiding
HOOFSTUK 2: 'n Voorkomende benadering: die opvoeder
HOOFSTUK 3: 'n Voorkomende benadering: die leerder
HOOFSTUK 4: 'n Voorkomende benadering: die skool
HOOFSTUK 5: 'n Voorkomende benadering: die ouers
HOOFSTUK 6: Afwerende metodes 
BYLAE A: Die korrekte prosedures by 'n dissiplinêre verhoor
BYLAE B: Kontrolelys vir 'n dissipliêre verhoor

Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.