Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Verbintenis en venster: Die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot hede - 'n literatuurgeskiedenis in Afrikaans Deel 1
  • Van Coller HP
  • ISBN: 9780627036651
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: 9780627036668
  • 416 Pages | Published: 2019

Verbintenis en venster. Die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot hede – ’n Literatuurgeskiedenis in Afrikaans is die eerste nuwe Afrikaanse literatuurgeskiedenis van die Nederlands(talige) letterkunde in dertig jaar. Dit is ’n literatuurgeskiedenis vir die Afrikaanse student en dosent van die Nederlandstalige letterkunde en geïnteresseerde leek.

 

[Hoofdstuk 1] is vakkundig gedaan en de literatuur is prima verwerkt. Ik heb waardering voor de mooie verwewenheid van de Afrikaanse literatuur, via Opperman e.a. Heel passend voor het publiek, en ook een mooie intertekstualiteit over eeuwen en continenten heen! Het verrijkt ook (ons beeld van) de Middelnederlandse letterkunde. Gecomplimenteerd ook met een heel mooi slot, dat ik getroffen en met grote instemming las.

     – Prof. Frits van Oostrom (Universiteit Utrecht)

 

Prof. van Coller se publikasie bied ’n panoramiese oorsig oor die Nederlandse letterkunde en die Middeleeue tot die hede en die belangrikste raakpunt met die Afrikaanse letterkunde word aangedui. Hierdie studie is derhalwe vir Nederlands én Afrikaans van belang.

     – Prof. Jacques van der Elst (Emeritusprofessor, Noordwes-Universiteit)

 

Die historiese uiteensetting in Deel 1 is die resultaat van omvangryke navorsing oor die Nederlandstalige letterkunde vanaf die Middeleeue tot nou in die een-en-twintigste eeu. Dit bied onontbeerlike studiemateriaal vir alle dosente en studente van Afrikaanse en Nederlandstalige letterkunde, veral deur die uitvoerige aandag aan vroeëre kontekste. Uiters waardevol is ook die aantoon van die relevansie van die bepaalde era of van bepaalde werke vir Afrikaanse lesers.

     – Prof. Heilna du Plooy (Emeritusprofessor, Noordwes-Universiteit)

 

Het eerste deel van Verbintenis en venster presenteert de gehele Nederlandse literatuurgeschiedenis, geschreven door één auteur. Dat resulteert in een synthetisch beeld van stromingen, tendensen en evoluties. De prestatie van de auteur is belangrijk, aangezien het tegenwoordig zelden nog voorkomt dat één onderzoeker een integrale literatuurgeschiedenis schrijf. Tegelijk krijgt het boek daardoor onmiskenbaar een grotere eenheid en is het zo voor studenten en geïnteresseerde lezers een aangewezen introductie.

Belangrijk is dat het boek niet enkel ingaat op schrijvers en titels, maar de literaire productie nadrukkelijk plaats in een breed historisch kader. Op die manier worden de thema’s van de literatuur gesitueerd in de grote maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

 

Tot slot is het boek geschreven met een Zuid-Afrikaanse lezerspubliek voor ogen. Zo wordt prioriteit gegeven aan componenten die voor de Afrikaanse  literatuur vruchtbaar en dynamisch zijn gebleken, ook als een middel om de ‘vreemde’ Nederlandse literatuur toeganklijker te maken voor wie daarmee minder vertrouwd is.

     – Prof. Dirk de Geest (Katholieke Universiteit Leuven)

 


Inhoudsopgawe

 

Inleidende opmerkings

 

Hoofstuk 1

Die Middeleeue

 

Hoofstuk 2

Die Sewentiende Eeu

 

Hoofstuk 3

Die Agtiende en Negentiende Eeu

 

Hoofstuk 4

Die laat Negentiende en vroeë Twintigste Eeu

 

Hoofstuk 5

Die Nederlandse Letterkunde ná die Tweede Wêreldoorlog 

Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.