Tel: 012 342 2765 | marketing@vanschaiknet.com

  • Wiskunde-onderrig in die Grondslagfase - 'n Gids vir Suid-Afrikaanse studente en onderwysers 2/u
  • Naudé M, Meier C
  • ISBN: 9780627037740
  • eISBN: N/A
  • ePub ISBN: 9780627037887
  • 400 Pages | Published: 2020

Die rol van ’n onderwyser is fundamenteel tot die verwerwing van die nodige wiskundige vaardighede en kennis wat deel uitmaak van die kind se vroeë en verdere ontwikkeling. Vanaf die jaar voor toetrede tot formele skoolopleiding (Graad R) tot die einde van die Grondslagfase (Graad 3), dra onderwysers by tot die belangrikste leersiklus en lê hulle leerders se grondslag vir die res van hul skoolloopbaan.

Wiskunde-onderrig in die Grondslagfase bied kritieke insig tot die basiese beginsels wat internasionaal sowel as nasionaal toegepas word, met ’n indiepte-bespreking van die onderliggende konsepte en teorieë aangaande wiskunde-onderrig aan jong leerders. Die konsepte afrikanisering van die kurrikulum en etnowiskunde word ook bespreek. Die temas wat in die boek aangespreek word, is gebaseer op die KABV-dokumente wat deur die Departement van Basiese Onderwys in 2012 uitgereik is en omsluit die fisiese, sosiale en konseptuele kennis wat leerders moet verwerf en op voortbou om sodoende hul wiskundige vaardighede vir die toekoms te ontwikkel.

Die inhoud sluit die volgende in:

·    Basiese beginsels oor die verwerwing van wiskundige vaardighede en kennis
·    Diversiteit in die wiskunde-klaskamer 
·     
Onderrig en leer van wiskunde in Graad R
·    Ontwikkeling van getalbegrip
·    Patrone, funksies en algebra in die Grondslagfase
·    Onderrig en leer van ruimte en vorm
·    Onderrig en leer van meting
·    Datahantering in die Grondslagfase
·    Wiskunde-assessering in die leerdergesentreerde klaskamer
·    ’n Afdeling oor die gebruik van tegnologie in die onderrig en aanleer van wiskunde wat elke hoofstuk afsluit

Wiskunde-onderrig in die Grondslagfase is ’n onontbeerlike handleiding vir beginneronderwysers en studente vir die inrig van hul klaskamers, die beplanning van lesse vir die suksesvolle verkryging van wiskunde kennis en vaardighede, asook om wiskunde met selfvertroue te onderrig. Hierdie boek sal ook aan ouers toon wat van hulle kinders in die wiskunde klas verwag word.

 

 

HOOFSTUK 1 HOE LEERDERS IN DIE GRONDSLAGFASE WISKUNDE LEER

HOOFSTUK 2 WISKUNDE-ONDERRIG IN DIE GRONDSLAGFASE VIR KULTUREEL DIVERSE LEERDERS 

HOOFSTUK 3 WISKUNDE-ONDERRIG IN GRAAD R: ’N SPELGEBASEERDE BENADERING 

HOOFSTUK 4 ONTWIKKELING VAN GETALBEGRIP BY LEERDERS IN DIE GRONDSLAGFASE

AFDELING A Ontwikkeling van getalkonsep: tel

AFDELING B Getalbegripontwikkeling: orden, vergelyk en beskryf heelgetalle 

AFDELING C Onderrig van die vier basiese bewerkings in wiskunde deur probleemoplossing

AFDELING D Onderrig van plekwaarde wat lei tot die opbou en afbreek van getalle 

AFDELING E Outomatisiteit in berekeninge

AFDELING F Onderrig van breuke aan Grondslagfase-leerders 

HOOFSTUK 5 PATRONE, FUNKSIES EN ALGEBRA IN DIE GRONDSLAGFASE

HOOFSTUK 6 LEER OOR RUIMTE EN VORM IN DIE GRONDSLAGFASE

HOOFSTUK 7 LEER OOR METING IN DIE GRONDSLAGFASE

HOOFSTUK 8 DATAHANTERING IN DIE GRONDSLAGFASE 

HOOFSTUK 9 ASSESSERING VAN WISKUNDE IN DIE GRONDSLAGFASE

 

 

 

 

Supplementary material available for this title includes:All source material (excluding figures and tables) has been supplied in an editable format (Microsoft Office) and you can fully customise it to your needs.

Please click on the link below to access the Lecturer Support Material (LSM) portal:

LSM Portal

If this is the first time you access Van Schaik Publishers LSM, you will need to register and set up a profile. Once your registration has been approved you will be sent an email and will then be able to request access to the resources you need for a particular book. You will also be able to request access to the resources of additional books using your profile.

We welcome any suggestions regarding new or additional resources. For any queries or feedback please contact our digital publisher at lsm@vanschaiknet.com. The material available varies from book to book and may also be developed further over time.

If you are uncertain about the registration and access request procedures, please download the LSM Manual.

LSM Manual

Lecturer Support Material is available free to lecturers who lecture on courses where the book is prescribed but samples are also available should you wish to review what is available as part of your prescribed book selection process. Please contact your Marketer for access to the sample LSM.

Student requests for LSM will not be entertained and any attempts by students to access lecturer support material will be reported to a student’s lecturer or to the Head of Department.